Genas
E-learningová zóna asociácie GENAS
System powered by
eMedius

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV GENAS

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich potrebujeme, ako používame, komu ich poskytujeme. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Počas e-learningového vzdelávania prostredníctvom tohto vzdelávacieho portálu dochádza k spracovaniu osobných údajov viacerými prevádzkovateľmi.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS ako samostatný prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje na tieto účely: evidencia zamestnancov za účelom vystavenia faktúry zamestnávateľovi; evidencia v marketingovej databáze; vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty; uplatňovanie práv dotknutej osoby.

Bližšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov Komorou pre medicínske právo – MEDIUS nájdete v lište naľavo v sekcii: Osobné údaje MEDIUS.

GENAS ako samostatný prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje na účely a podľa zásad ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

A/ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom tohto e-learningového vzdelávania je spoločnosť GENAS – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky, IČO: 36060593, so sídlom Na kopci 27, 811 02 Bratislava. Ďalej v texte budeme prevádzkovateľa označovať ako GENAS alebo prevádzkovateľ.

GENAS nemá určenú zodpovednú osobu. Kontakt na prevádzkovateľa: GENAS – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky, IČO: 36060593, so sídlom Na kopci 27, 811 02 Bratislava, genasjohn(zav.)doemedius.sk, +421 948 342 800.

2. Identifikačné údaje sprostredkovateľa

Sprostredkovateľom, ktorého spoločnosť GENAS poverila so zabezpečením e-learningového vzdelávania, je Komora pre medicínske právo – MEDIUS, IČO: 42 097 321, so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice. Ďalej v texte budeme sprostredkovateľa označovať ako MEDIUS alebo sprostredkovateľ.

MEDIUS má určenú zodpovednú osobu. Kontakt na zodpovednú osobu: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice, e-mail: officejohn(zav.)doehhpartners.eu, +421 556 943 991.

3. Dotknutá osoba

Ak ste sa zaregistrovali v klientskej zóne spoločnosti GENAS a pri registrácii ste uviedli svoje osobné údaje, tak tieto zásady ochrany osobných údajov sa na vás vzťahujú a ďalej v texte vás budeme označovať ako dotknutá osoba alebo užívateľ.

B/ PREČO, NA AKOM ZÁKLADE A AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

1. Zriadenie užívateľského konta a absolvovanie e-learningového vzdelávania

Aby ste mohli absolvovať e-learningové vzdelávanie, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali a vytvorili užívateľský účet, s ktorým viete vstúpiť do e-learningového vzdelávania, následne prostredníctvom užívateľského účtu môžete absolvovať e-learningové vzdelávanie.

Pri registrácii budeme od vás vyžadovať nasledovné údaje:

 • údaj o zamestnávateľovi – povinné
 • e-mail – povinné
 • titul pred menom – nepovinné
 • meno a priezvisko – povinné
 • titul za menom – nepovinné

Počas funkčnosti užívateľského účtu prevádzkovateľ spracúva údaj aj o tom, či ste kurz absolvovali alebo neabsolvovali a s akou úspešnosťou.

S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať len za účelom funkčnosti užívateľského účtu a absolvovania e-learningového vzdelávania. Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zmluvných povinností. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

2. Odovzdanie certifikátu o absolvovaní e-learningového vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní kurzu vám bude zaslaný certifikát o absolvovaní e-learningového vzdelávania. Certifikát bude odoslaný na vašu e-mailovú adresu.

Pri vystavovaní certifikátu budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili pri registrácii:

 • e-mail – povinné
 • titul pred menom – nepovinné
 • meno a priezvisko – povinné
 • titul za menom – nepovinné
 • údaj o úspešnosti

S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať len za účelom odovzdania certifikátu o absolvovaní e-learningového vzdelávania. Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zmluvných povinností. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

3. Odovzdanie certifikátu o absolvovaní e-learningového vzdelávania zamestnávateľovi

Ak ste s tým pri registrácii súhlasili, tak po úspešnom absolvovaní kurzu bude vášmu zamestnávateľovi zaslaný certifikát o absolvovaní e-learningového vzdelávania.

Pri vystavovaní certifikátu budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili pri registrácii:

 • údaj o zamestnávateľovi – povinné
 • e-mail – povinné
 • titul pred menom – nepovinné
 • meno a priezvisko – povinné
 • titul za menom – nepovinné
 • údaj o úspešnosti

Certifikát bude odovzdaný vášmu zamestnávateľovi len v prípade, ak ste s tým súhlasili pri registrácii. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

4. Evidencia zamestnancov členov GENAS-u

Farmaceutická spoločnosť, ktorá má záujem byť členom GENAS-u, musí zabezpečiť, aby jej zamestnanci boli vyškolení a certifikovaní z Etického kódexu GENAS. GENAS potrebuje túto skutočnosť odkontrolovať, preto každý člen GENAS nám zasiela e-mailové adresy svojich zamestnancov. Pod členom máme na mysli farmaceutickú spoločnosť, ktorá je členom GENAS.

Pri kontrole, či všetci zamestnanci členov úspešne absolvovali kurz, spracúvame tieto údaje:

 • e-mail – povinné
 • zoznam absolvovaných kurzov

S vašimi osobnými údajmi budeme pracovať len za účelom evidencie a kontroly absolvovania e-learningového vzdelávania zamestnancov. Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zmluvných povinností. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

5. Vytváranie štatistík

GENAS má záujem na tom, aby videl anonymizované štatistiky o počte absolvovaných kurzov a úspešnosti zamestnancov jednotlivých farmaceutických spoločností. Tieto anonymizované štatistiky sú zverejnené v rámci klientskych zón.

Pri štatistikách pracuje s nasledujúcimi údajmi

 • údaj o zamestnávateľovi
 • údaj o absolvovaní kurzu

Anonymizované údaje vyhodnocuje automatizovaný systém za účelom vytvorenia štatistík. Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Štatistiky budú uchované po dobu 10 rokov od ich vytvorenia.

6. Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty

Za predpokladu, že s nami komunikujete prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať v tomto informačnom systéme.

Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zákonných povinností. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

7. Uplatňovanie práv dotknutej osoby

Vaše osobné údaje spracúvame len v prípade, že ste nám adresovali žiadosť v súvislosti s uplatňovaním vašich práv ako dotknutej osoby.

Právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z článku 12 ods. 1 a nasl. GDPR. Následne vaše osobné údaje budú uchované po dobu existencie vášho účtu, najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte.

C/ AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás. Poskytnutie osobných údajov z vašej strany je dobrovoľné. V prípade, ak nám pri vytváraní užívateľského účtu neposkytnete potrebné osobné údaje, nebude možné úspešne zavŕšiť vašu registráciu, zabezpečiť fungovanie užívateľského účtu a bez vytvorenia užívateľského účtu vám nebudeme vedieť sprostredkovať e-learningové vzdelávanie, zaslať certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu, viesť evidenciu prijatej a odoslanej pošty, prípadne vybaviť vašu žiadosť v rámci uplatňovania práv v postavení dotknutej osoby.

D/ KOMU OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

Osobné údaje nezverejňujeme, avšak v prípade externých partnerov môžu mať k nim prístup sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú správne fungovanie e-learningového vzdelávania:

 • v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia portálu a databázy na hostingovom serveri: WebSupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava
 • v celom rozsahu za účelom správy a údržby serveru: NESECO s.r.o., Jelšová 2826/10, 040 22 Košice
 • v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania: Mgr. Stanislav Horal – Seaside, Ulica Spartakovská 6464/9, 917 01 Trnava
 • v rozsahu e-mail – povinné za účelom využívania služby hromadnej pošty poskytovateľovi služby hromadného e-mailingu: Mailerlite, Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Litva

E/ PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN 

Prevádzkovatelia neprenášajú osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ.

F/ AKÉ MÁTE PRÁVA A ČO TO PRE VÁS V PRAXI ZNAMENÁ

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 Nariadenia GDPR)

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo požadovať prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR)

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie vám poskytneme v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a aby sme doplnili neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 Nariadenia GDPR)

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. V takomto prípade osobné údaje bezodkladne  vymažeme s výnimkou, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu, z dôvodu verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia GDPR)

Máte právo namietať správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov (čl. 19 Nariadenia GDPR)

Ak boli osobné údaje u príjemcu osobných údajov opravené alebo vymazané, máte právo byť o tom informovaný.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR)

Máte právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich k ďalšiemu Poskytovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia GDPR)

Pri spracúvaní vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (čl. 77 a 79 Nariadenia GDPR)

G/ KDE SI MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje úradu: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov GENAS-u alebo Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našom portáli.

Pravidlá platné a účinné od 1.10.2020.