Genas
E-learningová zóna asociácie GENAS
System powered by
eMedius

PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU

A/ ÚVODNÉ USTANOVENIA

1) Predmetom podmienok používania portálu genas.e-medius.sk je definovanie práv a povinností:

 • GENAS – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky, so sídlom Na Kopci 27, 811 02 Bratislava, IČO: 36060593, DIČ: 2022041868 (ďalej len ako “GENAS” alebo „asociácia GENAS“),
 • Komory pre medicínske právo – MEDIUS, so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, DIČ: 2023083854 (ďalej v texte len „Komora“) a
 • registrovaných užívateľov a iných užívateľov služieb portálu genas.e-medius.sk.

2) Asociácia GENAS zmluvne poverila Komoru so zabezpečením a realizáciou e-learningového vzdelávania pre potreby GENAS prostredníctvom webového rozhrania genas.e-medius.sk (ďalej aj ako "portál").

3) Komora je prevádzkovateľom portálu a zodpovedá za jeho prevádzku, funkčnosť a technické zabezpečenie.

4) Členom GENAS je právnická alebo fyzická osoba, ktorá bola za člena prijatá na základe vnútorných noriem GENAS. Zoznam svojich členov vedie GENAS.

5) Poplatok za absolvovanie jedného e-learningového kurzu vo výške 7 eur hradí registrovaný užívateľ.

6) Ak registrovaný užívateľ pri registrácii alebo vo svojom profile označí, že chce, aby náklady za absolvované e-learningové vzdelávanie hradil jeho zamestnávateľ (člen GENAS), tak poplatok za absolvované e-learningové kurzy hradí člen GENAS.

7) Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov sa nachádzajú v sekcii „Osobné údaje GENAS“ a v sekcii „Osobné údaje MEDIUS“.

B/ REGISTRÁCIA NA PORTÁLI

8) Registrovaným užívateľom portálu genas.e-medius.sk (ďalej len "užívateľ") je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli genas.e-medius.sk a zároveň vyhlási, že sa oboznámila s týmito podmienkami používania portálu. Na portáli sa môže registrovať len taká fyzická osoba, ktorá má vo vzťahu k členovi GENAS právny vzťah založený na základe pracovnej zmluvy alebo iného zmluvného typu, ako aj iná fyzická osoba, ktorej registráciu umožní Komora na základe dohody s GENAS.

9) Rozsah povinných polí pri registrácii je uvedený priamo v registračnom formulári. Údaje ako login a e-mailová adresa nemôže užívateľ po úspešnej registrácii meniť. O úspešnej registrácii bude informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári.

10) Registrovaný užívateľ je povinný uvádzať úplné, správne a pravdivé údaje pri vypĺňaní registračného formulára, na základe ktorého získa prístup do užívateľského účtu. Užívateľ je povinný v políčku „Firemný email“ uviesť pri registrácii svoju pracovnú e-mailovú adresu, ktorú mu určil člen GENAS-u, s ktorým má užívateľ uzatvorený právny vzťah.

11) Registrovaný užívateľ je pred odoslaním registračného formulára povinný oboznámiť sa s Podmienkami používania portálu a Zásadami ochrany osobných údajov GENAS a za určitých okolností so Zásadami ochrany osobných údajov MEDIUS.

C/ ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

12) GENAS sa zaväzuje, že osobné údaje registrovaného užívateľa bude spracúvať podľa podmienok vymedzených v Zásadách ochrany osobných údajov GENAS a v Zásadách ochrany osobných údajov MEDIUS rešpektujúc ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, tak aj v súlade s týmto zákonom.

13) Užívateľ je oprávnený používať služby portálu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami používania portálu, bezpečnostnými pravidlami siete internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.

14) Užívateľ nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb portálu, informácie pozmeňovať alebo inak zneužívať, rovnako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jeho službám.

15) Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkčnosťou, službami, databázami, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb patria Komore, prípadne tretím stranám, s ktorými má Komora za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.

16) Obsah portálu je možné ďalej šíriť len s písomným súhlasom GENAS a Komory.

17) GENAS je oprávnený rozhodovať o tom, v akom rozsahu sprístupňuje obsah portálu a rovnako má oprávnenie určovať okruh osôb oprávnených vstupovať do rôznych častí portálu.

D/ PODMIENKY ABSOLVOVANIA E-LEARNINGOVÝCH KURZOV

18) Prihlásený registrovaný užívateľ získa možnosť plne využívať portál. V sekcii KURZY sa mu zobrazia e-learningové kurzy, ktoré má v danom čase k dispozícii so všetkými potrebnými informáciami.

19) Pri každom e-learningovom kurze sú pre užívateľa k dispozícii informácie v rozsahu:

 • názov kurzu,
 • stručný popis kurzu a jeho vzdelávacích cieľov,
 • pre koho je kurz určený,
 • čas na vypracovanie testu,
 • dostupnosť kurzu.

20) Užívateľ má možnosť vybrať si z dostupných kurzov. Každý kurz obsahuje študijné materiály, test s vyhodnotením a po úspešnom absolvovaní testu možnosť stiahnuť si dosiahnutý certifikát. Niektoré kurzy môžu obsahovať aj úvodné video s priblížením témy kurzu a overovací test.

21) Obsah kurzu je pre užívateľa dostupný od momentu zapísania sa do kurzu. GENAS je oprávnený určiť časové obmedzenie (dobu), do ktorej užívateľ musí absolvovať záverečný test. Užívateľ bude informovaný notifikačnými e-mailovými správami o potrebe absolvovať záverečný test.

22) Po uplynutí určenej doby užívateľ stratí možnosť absolvovať záverečný test. Aj v takom prípade mu však ostáva zachovaný vstup do študijných materiálov kurzu.

23) Užívateľ má v rámci jedného poplatku za kurz, ktorý si hradí sám alebo ho zaňho uhrádza člen GENAS (ak pri registrácii alebo vo svojom profile označil túto možnosť), k dispozícii tri pokusy úspešne absolvovať test. Pred začatím testu sa zobrazí informácia o čase, ktorý má na jeho vypracovanie a počas ktorého musí test odovzdať. Ak užívateľ v určenej časovej lehote nestihne vypracovať a odovzdať test, takýto pokus sa považuje za neúspešný.

24) Povinnosť uhradiť poplatok za kurz vzniká momentom zapísania užívateľa do kurzu (stlačením tlačidla “ZAČAŤ KURZ”), a to bez ohľadu na to, či užívateľ v určenej dobe stihne absolvovať záverečný test. V prípade, ak užívateľ nebude úspešný v teste ani na tretí pokus, užívateľ, resp. člen GENAS musí uhradiť poplatok za každú ďalšiu sériu troch pokusov na absolvovanie testu.

25) Aby bol test absolvovaný úspešne, musí užívateľ správne zodpovedať na minimálne 88% testových otázok v prípade kurzu „Manuál Etického kódexu GENAS“ a na minimálne 80% testových otázok v prípade kurzu „Základné antikorupčné upozornenia pre reprezentantov farmaceutickej spoločnosti“.

26) Po úspešnom absolvovaní testu systém vygeneruje užívateľovi certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Certifikát je zaslaný aj na e-mailovú adresu užívateľa a dohodnutú e-mailovú adresu Asociácie GENAS. V prípade, ak užívateľ pri registrácii alebo vo svojom profile označí možnosť, že súhlasí, aby bol certifikát zaslaný aj jeho zamestnávateľovi (členovi GENAS), tak certifikát bude zaslaný aj na e-mailovú adresu člena GENAS, ktorého má užívateľ v čase absolvovania testu uvedeného vo svojom profile v kolónke „Farmaceutická spoločnosť“.

E/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

27) GENAS si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto podmienok použitia portálu genas.e-medius.sk.

28) GENAS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť typ prevádzky a služieb portálu genas.e-medius.sk a takisto prevádzku prerušiť alebo pozastaviť.

29) V prípade nefunkčnosti portálu alebo vady jeho funkcionalít je užívateľ oprávnený podať Komore reklamáciu. Reklamácia sa podáva prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: elearningjohn(zav.)doemedius.sk alebo telefonicky a musí obsahovať:

 • označenie reklamujúcej osoby v minimálnom rozsahu jej mena a priezviska, kontaktného emailu,
 • opis chyby,
 • dátum, kedy ku chybe došlo.

30) Komora sa zaväzuje, že reklamáciu, ktorá obsahuje údaje podľa vyššie uvedeného odseku, vybaví bezodkladne odo dňa nahlásenia chyby.

31) O vybavení reklamácie bude reklamujúca osoba oboznámená e-mailom zaslaným na ňou určenú e-mailovú adresu.

32) Na reklamácie, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené vyššie, Komora nie je povinná prihliadať.

33) Vzťahy neobsiahnuté v podmienkach používania portálu genas.e-medius.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

34) Tieto Podmienky používania portálu genas.e-medius.sk sú platné a účinné odo dňa 1.10.2020.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS
prevádzkovateľ portálu genas.e-medius.sk