Genas
E-learningová zóna asociácie GENAS
System powered by
eMedius

Registrácia

Pre platnú registráciu je potrebné vyplniť tmavomodré rámiky.

Minimálny rozsah povinných údajov je nevyhnutný najmä pre vygenerovanie „Certifikátu o absolvovaní kurzu“. Údaje vyplňujte s diakritikou.

Pre úspešné zaregistrovanie musíte:

  • zo zoznamu členov asociácie GENAS vybrať farmaceutickú spoločnosť s ktorou spolupracujete (voči ktorej máte právny vzťah založený pracovnou zmluvou, či iným zmluvným typom),
  • uviesť svoj pracovný e-mail (v prípade uvedenia iného ako pracovného e-mailu systém neumožni zriadenie užívateľského konta).

Farmaceutická
spoločnosť:
Firemný email:
 
Na firemný email Vám príde potvrdzujúci odkaz, ktorým dokončíte registráciu.
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Login:
Meno slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.  Napr.: jozko1985
Heslo:
Heslo slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Zopakujte heslo:
Zopakovanie hesla, pre kontrolu.
heslo musí obsahovať aspoň 7 znakov
v hesle sa musia nachádzať znaky z veľkej aj malej abecedy
v hesle sa musí nachádzať aspoň jedna číslica
heslá v položke Heslo a Zopakujte heslo sa zhodujú
Spracovanie osobných údajov:

Udeľujem súhlas Komore pre medicínske právo – MEDIUS, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, e-mail: office@medius.sk ako prevádzkovateľovi informačného systému na spracúvanie mojich osobných údajov. Rozsah spracovaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul pred a za menom, pracovnoprávny/zmluvný vzťah k farmaceutickej spoločnosti, e-mailová adresa, login k užívateľskému účtu na portáli genas.e-medius.sk, informácia o absolvovaných kurzoch, informácia o úspešnosti užívateľa v kurzovom teste. Potvrdzujem, že som bol pred udelením súhlasu zo strany prevádzkovateľa informovaný o nasledovných skutočnostiach:
1/ Právny základ spracovania: súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov.
2/ Účel spracovania: uvedený nižšie.
3/ Doba spracovania: po dobu existencie užívateľského účtu dotknutej osoby na portáli genas.e-medius.sk.
4/ Rozsah operácii: všetky operácie potrebné vytvorenie užívateľského účtu vrátane získavania, zaznamenávania, prehľadávanie a podobne,
5/ Sprostredkovateľ: Sprostredkovateľ nie je.
6/ Príjemca osobných údajov: a) Člen asociácie GENAS voči ktorému má dotknutá osoba právny vzťah, ktorý prevádzkovateľovi oznámila prostredníctvom registračného formuláru, b) poskytovateľ služby hromadného emailu, c) poskytovateľ IT podpory, webhostingového priestoru a serveru na ukladanie dát, d) poskytovatelia analytických služieb poskytovaných využívaním cookies – viac informácií príjemcoch je možné nájsť v Pravidlách spracovania osobných údajoch
7/ Poučenie o právach: bol som poučený o svojich právach: a) vyžiadať si informácie o stave spracovania osobných údajoch, b) požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné; c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov; d) požadovať vymazanie; e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním; f) právo na prenos osobných údajov; g) právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov; h) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a g) právo odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov.
8/ Povinný rozsah osobných údajov: pre využívanie služby e-learningového vzdelávania na portály genas.e-medius je dotknutá osoba povinná poskytnúť súhlas a uviesť osobné údaje ako nevyhnutné uvedené v registračnom formulári
9/ Zodpovedná osoba: nie je prevádzkovateľom určená. Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva priamo v komunikácii s prevádzkovateľom, najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty (office@medius.sk) alebo použitím iných komunikačných kanálov.

Zároveň vyhlasujem, že som prevádzkovateľovi poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne.

Vyhlasujem, že som si pred udelením súhlasu mal možnosť prečítať PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účel riadenia, fungovania užívateľského konta a evidencie užívateľov portálu.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účel realizovania e-learningového vzdelávania.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účel informovania člena asociácie GENAS, ku ktorému v som zaregistroval svoj právny vzťah o mojej aktivite na portáli.
Podmienky používania:
Marketingové informácie:
Súhlasím so zasielaním informácií o vzdelávacích podujatiach a e-kurzoch týkajúcich sa medicínskeho a farmaceutického práva.
Dva mínus deväť:
Zadajte výsledok číslom (napr. 8)
kontrola, či formulár vypĺňa človek.